Nhận được tin buồn
Cô Dương Thị Tuấn Ngọc
Cựu Giáo Sư Môn Súc Khoa
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc & Bình Dương
 
Mãn phần ngày 02 tháng 04 năm 2024 tại Sydney, Australia
Hưởng thọ 85 tuổi
 
Lễ tang được tổ chức tại nhà quàn:
Trường An (Ausua Funeral House)
120 Fairfield St., Fairfield East NSW 2165
 
Chương Trình Tang Lễ
 
Thứ Hai 08-04-2024
02PM: Tẩn Liệm / Tụng Niệm
04PM - 8PM Thăm Viếng
Thứ Ba 09-04-2024
09 AM: Thăm Viếng
11 AM: Di Quan đến Rockwood Memorial Garden and Crematorium: West Chapel
 
Thay mặt toàn thể G.S và Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Cô Dương Thị Tuấn Ngọc cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Di Ảnh Cô Dương Thị Tuấn Ngọc