Mời xem Tập 1 của Video ngày Tiền Đại Hội V được tổ chức vào tháng 8 năm 2019 vừa qua.
Xin đón xem Tập 2 của Tiền Đại Hội V trong những ngày sắp tới.