Từ nhiều tháng trước, Ban Tổ chức Đại Hội đã chuẩn bị, tuy nhiên ráo riết hơn vào vài tuần cận ngày Đại Hội. Từ nhiều ngày trước ĐH một số anh chị từ xa về phụ lực, bận rộn nhất vào tuần chót. Đến những giờ phút cuối của Ngày Tiền Đại Hội 25-8-2017, ngay cả giờ phút sắp khai mạc Đại Hội nhưng Ban Tổ Chức vẫn lo chăm chút cho việc trang hoàng.
Mời xem vài hình ảnh được ghi nhận bởi anh chị Nghĩa - Phung.