Mời xem hình ảnh Ngày Đại Hội 26-8-2017 tại Little Sài Gòn, California.