Trang Nhà xin chia sẻ vài ảnh vừa nhận được.
Quý anh chị đang ráo riết chuẩn bị cho Ngày Họp Mặt 11-12 tháng 05 năm 2024.
Xịn ghi chú: Một số ảnh các anh chị đang soạn quà ủy lạo, quà biếu Quý Thầy Cô và Quý bạn Đồng Môn.
.